Stowarzyszenie

W roku 2012 zostało powołane do życia stowarzyszenie Inicjatywa Badawcza „Nowe Otwarcie Uniwersytetu”.
Poniżej pełen tekst statutu stowarzyszenia:

Statut Stowarzyszenia 
Inicjatywa Badawcza „Nowe Otwarcie Uniwersytetu”

 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Inicjatywa Badawcza Nowe Otwarcie Uniwersytetu, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

§ 2.

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II 
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

 1. działalność na rzecz nauki, edukacji wyższej i kultury akademickiej;
 2. działalność naukowa i badawcza;
 3. działanie na rzecz równego dostępu do edukacji;
 4. promowanie świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i debacie publicznej;
 5. wzmacnianie samorządności akademickiej;
 6. stymulowanie debaty o miejscu uniwersytetu w kulturze i społeczeństwie.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym wydawanie raportów i analiz;
 2. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 3. prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów szkolnictwa wyższego i kultury akademickiej, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;
 4. integrację środowisk naukowych;
 5. kampanie medialne.

§ 9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 10.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11.
Członkowie

Członkiem Stowarzyszania może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i chce efektywnie przyczyniać się do ich realizacji.

§ 12.
Nabycie członkostwa

Członków przyjmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

§ 13.
Prawa i obowiązki członków

Członek posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 2. prawo uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Członek jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego ideę;
 4. dbać o własność Stowarzyszenia;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14.
Utrata członkostwa

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
 2. niepłacenia składek członkowskich;
 3. śmierci członka;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia – w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi uchwałami władz Stowarzyszenia, narażania dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.

Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które to odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV 
ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 15.

Organami Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

§ 16.
Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)         określanie kierunków działania Stowarzyszenia;

b)         powoływanie i odwoływanie Prezesa/Prezeski oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia;

c)         wybór członków Komisji Rewizyjnej;

d)         dokonywanie zmian w Statucie;

e)         uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

f)          rozpatrywanie odwołań od odmownej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka;

g)         określanie wysokości składki członkowskiej i jej przeznaczenia;

h)         powoływanie stałych komisji oraz komisji doraźnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności lub zadań ściśle określonych przez Walne Zgromadzenie Członków określanie wysokości składki członkowskiej i jej przeznaczenia;

i)          podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał, wymagana jest zwykła większość głosów.
 2. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd Stowarzyszenia, a także zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia co najmniej na tydzień przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż raz rok. W szczególnych wypadkach Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 liczby członków lub Komisji Rewizyjnej, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Prezes informuje członków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innymi dostępnymi środkami komunikacji.
 5. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
 6. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a)         Zarządowi,

b)         Komisji Rewizyjnej,

c)         Co najmniej 3 członkom Stowarzyszenia działającym razem.

§ 18.
Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:

a)         kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi organizacjami;

b)         reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą;

c)         wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

d)         prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym dotyczących rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, upoważnieni są Prezes Zarządu Stowarzyszenia z jednym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie.
 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków w głosowaniu tajnym Walnego Zgromadzenia Członków. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. Pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.
 4. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku niezatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Stowarzyszenia są:

a)         długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia,

b)         prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,

c)         brak aktywnego udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

10. Brakującego członka Zarządu Stowarzyszenia w celu uzupełnienia jego składu wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 19.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, odwołanie Zarządu Stowarzyszenia

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata, ale nie kończy się przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 2. W razie odwołania Zarządu w trybie pkt. 3 kadencja odwołanego Zarządu Stowarzyszenia kończy się z dniem odwołania.
 3. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu Stowarzyszenia, z chwilą odwołania Prezesa ustępuje Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu. Kadencja tak wybranego Zarządu kończy się w terminie określonym w pkt 1.

§ 20.
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się w terminie 7 dni od daty wyboru.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 5. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się w tym samym trybie, co uzupełnianie składu Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)         przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, jak również działania Zarządu Stowarzyszenia oraz ocena jej zgodności z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia;

b)         przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonych kontroli;

c)         zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych w Statucie.

 1. Czas trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest taki sam, jak czas trwania kadencji Zarządu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

Rozdział V 
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21.
Zmiany w Statucie

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

§ 22.
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa w odrębnej uchwale podjętej bezwzględną większością głosów przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

KRS: 0000418645

REGON: 146118560

NIP: 1182089488

Zobacz także:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s