Więcej o NOU

Nowe Otwarcie Uniwersytetu – to inicjatywa studentów, doktorantów i pracowników naukowych na rzecz rozwoju kultury akademickiej. Została powołana na początku 2011 roku w odpowiedzi na wprowadzaną w Polsce reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Podejmuje aktywność badawczą, teoretyczną i edukacyjną. W ramach cyklicznych spotkań, dyskusji i wydarzeń artystycznych buduje środowisko osób żywo zainteresowanych problematyką przemian uniwersytetu.

-Zajmujemy się refleksją nad miejscem uniwersytetu w kulturze i w społeczeństwie. Poruszamy nieobecne w przestrzeni publicznej problemy. Staramy się ulokować polskie dyskusje o akademii w kontekście przemian globalnych i europejskich. Zależy nam na wprowadzaniu do publicznej debaty wyników badań i analiz wyspecjalizowanych dyscyplin, w których powstaje wiedza na temat edukacji i systemu nauki.

-Chcemy, żeby rosnące oczekiwania społeczne wobec uniwersytetów – nie tylko te dotyczące rozwoju technologicznego i gospodarczego, ale także te związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego, krytycznego myślenia, partycypacji w demokracji i dbałości o kulturę duchową – znalazły odzwierciedlenie w długoterminowej polityce edukacyjnej i naukowej oraz w adekwatnym finansowaniu jednostek naukowych.

-Pracujemy na rzecz demokratyzacji życia akademickiego – zwiększenia wpływu studentów, doktorantów i młodych pracowników na życie i przyszłość uczelni, ich dostępu do informacji i głosu w kluczowych dla uczelni sprawach, w tym dotyczących finansów i programów nauczania. Upowszechniamy myślenie o uniwersytecie w kategoriach dobra wspólnego.

-Chcemy jak najszerszego dostępu do kształcenia najwyższej jakości także dla grup nieuprzywilejowanych społecznie. Uważamy, że umasowienie kształcenia wyższego, jakie nastąpiło w ostatnich dziesięcioleciach, jest największym wyzwaniem dla polskich uczelni. Jednak odpowiedzią na to wyzwanie nie może być obniżanie poziomu nauczania – ale taka organizacja systemu edukacji na wszystkich szczeblach, która zminimalizuje efekty różnic w poziomie kapitału kulturowego i ekonomicznego uczniów i studentów. Nie będzie to możliwe bez istotnych inwestycji w dydaktykę i dydaktyków.

-Uważamy, że współczesny uniwersytet, przywiązując coraz większe znaczenie do specjalizacji zawodowej i urynkowienia wiedzy, przestaje sprzyjać rozwojowi wszechstronnego, humanistycznego i obywatelskiego wykształcenia.

-Jesteśmy przeciw traktowaniu akademii jako sfery służebnej wobec rynku pracy i biznesu: podporządkowywaniu badań doraźnym potrzebom rynkowym kosztem badań podstawowych i wolnych poszukiwań akademickich; traktowaniu programów nauczania jako narzędzi kształtowania odpowiadającej lokalnym przedsiębiorstwom podaży pracy; rozwiązywaniu spraw akademii przy zastosowaniu logiki standaryzacji, konkurencyjności, czy kalkulacji krótkoterminowej efektywności ekonomicznej.

-Sprzeciwiamy się wycofywaniu się państwa z finansowej odpowiedzialności za naukę i szkolnictwo wyższe oraz obciążaniu tą odpowiedzialnością jednostek i rodzin.

-Jesteśmy przeciw akademii hierarchicznej, paternalistycznej, patriarchalnej, scentralizowanej, nieprzejrzystej i skąpo dozującej dostęp do swego wnętrza.

DZIAŁANIA

W ramach inicjatywy podjęliśmy dotychczas następujące działania:

  • Zorganizowaliśmy serię spotkań dyskusyjnych, w których oprócz członków społeczności akademickiej brali udział również pracownicy organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków zawodowych i dziennikarze. Podczas dyskusji i spotkań warsztatowych podjęto tematy sytuacji społeczno-ekonomicznej studentów i pracowników naukowych, przejrzystości procedur finansowania badań, społecznej odpowiedzialności uniwersytetu i jego misji. (Marzec 2011).
  • Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową Problemy nauki i szkolnictwa wyższego w czasach reform w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie pracujemy nad dedykowanym numerem recenzowanego półrocznika Praktyka Teoretyczna z tekstami z konferencji. (Konferencja odbyła się w czerwcu 2011, publikacja ukaże się na początku 2013 roku). Więcej o konferencji.
  • W roku akademickim 2011/2012 uruchomiliśmy w Warszawie seminarium badawcze dotyczące społeczno-kulturowych problemów współczesnego uniwersytetu. Wkrótce rusza druga seria spotkań seminarium. Więcej o seminarium.
  • Zorganizowaliśmy pokaz filmu The PhD Movie oraz dyskusję na temat sytuacji doktorantów, w której wzięły udział m.in. socjolożki dr hab. Małgorzata Jacyno i dr Izabela Wagner. (Kwiecień 2012). Więcej o wydarzeniu.
  • Włączyliśmy się w prace inicjatywy Obywatele Nauki, pracujemy wraz z nimi nad projektem „Paktu dla Nauki”. Więcej o inicjatywie.
  • Przygotowujemy pierwsze w naszym kraju zakrojone na szeroką skalę socjologiczne, eksploracyjne, jakościowe badanie polskiego środowiska naukowego. Stawiamy sobie szereg pytań badawczych o społeczno-kulturowe uwarunkowania studiowania i pracy akademickiej w Polsce, z których kluczowe pytanie brzmi: Co sprawia, że członkowie środowiska akademickiego działają lub nie działają kolektywnie na rzecz poprawy warunków zdobywania i wytwarzania wiedzy na uczelniach?. Badanie jest realizowane w trzech polskich miastach i ośrodkach akademickich przez trzy samodzielne, lecz zarazem ściśle współpracujące ze sobą zespoły badaczy. W kwietniu 2012 w Warszawie odbył się dwudniowy warsztat badawczy, na którym spotkały się lokalne zespoły. Wypracowaliśmy koncepcję badania i pracy nad raportem, przedyskutowaliśmy schematy zróżnicowania celowej próby jakościowej, harmonogram badania i scenariusze wywiadów oraz ustaliliśmy zasady współpracy między zespołami lokalnymi. W październiku 2012 rozpoczęliśmy etap przeprowadzania wywiadów. Więcej o badaniu.
  • Członkowie NOU regularnie uczestniczą w dyskusjach na temat nauki, szkolnictwa wyższego i uniwersytetu jako goście lub paneliści, a także jako publicyści i autorzy analiz naukowych na ten temat.
  • Podjęliśmy także pierwsze działania na rzecz rozwinięcia współpracy międzynarodowej: z fińską siecią badaczy szkolnictwa wyższego MERI oraz Network of Universities from Capitals of Europe UNICA.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projektach NOU, do udziału w naszych akcjach i seminariach, a także do zgłaszania pomysłów działań, które chcieliby Państwo przeprowadzić przy pomocy i w ramach Nowego Otwarcia Uniwersytetu!

Zapraszamy także inne inicjatywy, zespoły badawcze i organizacje pozarządowe do wspólnych akcji i koalicji, jeśli nasze cele są zbieżne!

LUDZIE

Nowe Otwarcie Uniwersytetu zawiązało się w Warszawie, w środowisku doktorantów Szkoły Nauk Społecznych PAN oraz studentów, doktorantów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych warszawskich spotkaniach pod szyldem NOU brało udział i intensywnie dyskutowało od około stu do aż prawie 300 osób. Obecnie w inicjatywę aktywnie zaangażowały się także zespoły badawcze z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W tej chwili przy różnych projektach NOU pracują:

Agnieszka Kleina –  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, socjoterapeutka, trenerka międzykulturowa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze: polityka oświatowa na świecie, wzajemne postrzeganie się narodów, stereotypy narodowe w interdyscyplinarnym dyskursie naukowym oraz możliwości ich modyfikowania, międzykulturowa współpraca młodzieży. Przygotowała pracę doktorską w ramach projektu badawczego Edukacyjne koncepcje modyfikowania stereotypów narodowych Polaka i Niemca. Współrealizowała projekt badawczy dotyczący stanu, problemów i perspektyw szkolnictwa z polskim językiem nauczania w państwach europejskich, zatytułowany Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich. Polskie szkoły w Szwajcarii. Obecnie realizuje zajęcia z Pedagogiki porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pracuje jako trenerka międzykulturowa.

Anna Klimczak – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, obecnie doktorantka w tym Instytucie, w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Autorka pracy magisterskiej pt. Proces Boloński. Od jedności idei do ujednolicenia systemów szkolnictwa wyższego. Analiza socjologiczna wyróżnionej w Konkursie im. Floriana Znanieckiego za rok 2008. Pracę doktorską na temat dylematów aksjologicznych młodych naukowców przygotowuje pod kierunkiem prof. Wojciecha Pawlika.

Piotr Kowzan – pedagog, ekonomista, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych, asystent w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: pedagogicznych aspektów zadłużenia, uczenia się w ruchach społecznych, migracji i międzykulturowości, porównywania systemów pomocy społecznej, oraz szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Badania do doktoratu nt. zadłużenia indywidualnego prowadził na Islandii (2009-2010). Przeprowadzał także badania terenowe na temat adaptacji Polaków w Anglii (2010). Działał w Otwartym Komitecie Uwalniania Przestrzeni Edukacyjnych (OKUPÉ). Współzałożyciel Kół Naukowych „Na Styku” oraz członek stowarzyszenia o tej samej nazwie. http://nastyku.blogspot.com, http://nastyku.wordpress.com

Magdalena Kucińska – magister pedagogiki, studentka studiów III stopnia w zakresie pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w trakcie studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Przewód doktorski otwarty w 2011 r. (tytuł: Studia i studenci III ° w zakresie pedagogiki w procesie zmian). Zainteresowania naukowe: zmiany w szkolnictwie wyższym, studia III stopnia, status doktoranta/studenta III stopnia, polityka oświatowa. Od 2003 roku członkini Studenckiego Naukowego Koła Młodych Pedagogów, od 2009 roku jego koordynatorka.

Magdalena Małecka – ukończyła studia filozoficzne i prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia podyplomowe LL.M. (Rotterdam, Ghent). Przebywała jako visitng researcher w Boalt School of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Obecnie pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych PAN – pod okiem prof. Roberta Piłata krytykuje podejście do prawa zwane law & economics z pozycji filozoficznych i metodologicznych. W Collegium Civitas prowadzi zajęcia z teorii podejmowania decyzji. Stypendystka FNP w programie „Stypendia konferencyjne”. Działa w ramach NOU od marca 2011 roku. Bardzo ceni ducha współpracy oraz badawczo-reformatorskie zacięcie członków inicjatywy.

Dominika Michalak – socjolożka, prawie amerykanistka, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Obecnie przygląda się przemianom uniwersytetu – socjologicznym okiem, przez antropologiczne szkiełko. I nie wie doprawdy, co to dalej będzie.

Mikołaj Mierzejewski    student Instytutu Socjologii UW, współzałożyciel i wiceprezes Koła Naukowego Socjologii Publicznej zajmującego się m. in.  problematyką nauki zaangażowanej. Pomysłodawca i inicjator polskiej wersji językowej biuletynu Globany Dialog publikowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne.

Elżbieta Okroy – doktorantka w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka studiów magisterskich z  filozofii; badaczka i animatorka społeczno-kulturowa, edukatorka. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej, ze społecznościami lokalnymi oraz grupami wykluczonymi. Główne obszary zainteresowań: różnorodność kulturowa, tożsamość i edukacja, partycypacja społeczna, tworzenie i obieg wiedzy, polityka kulturalna, krytyczna analiza dyskursu, edukacja równościowa, projektowanie uniwersalne. Członkini Stowarzyszenia Na Styku.

Ewa Okroy – doktorantka w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka studiów magisterskich z  filozofii; badaczka i animatorka społeczno-kulturowa, edukatorka. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej, ze społecznościami lokalnymi oraz grupami wykluczonymi. Główne obszary zainteresowań: różnorodność kulturowa, tożsamość i edukacja, partycypacja społeczna, tworzenie i obieg wiedzy, polityka kulturalna, krytyczna analiza dyskursu, edukacja równościowa, projektowanie uniwersalne. Członkini Stowarzyszenia Na Styku.

Helena Ostrowicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych to: krytyczna analiza dyskursów, recepcja myśli Michela Foucaulta w badaniach pedagogicznych, polityka młodzieżowa, orientacje społeczno-polityczne młodzieży. Autorka monografii Jak porcelana rzucona o beton… Dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży (2006) oraz kilkunastu artykułów naukowych.

Magdalena Prusinowska – doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim (Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce), absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki (2007) oraz skandynawistyki (2008). Brała udział w programie asystentury językowej Socrates Comenius w Viladecans (Hiszpania), uzyskała też stypendium na pobyt w Uniwersytecie Ludowym w Uldum (Dania). Współredaktorka książki Education at the Junction of Cultures (2008) oraz Oblicza biedy we współczesnej Polsce (2011). Jako współzałożycielka studenckiego i doktoranckiego koła naukowego „Na Styku” oraz stowarzyszenia „Na Styku” do swoich głównych zainteresowań zalicza przede wszystkim edukację międzykulturową oraz pedagogikę krytyczną. W tej perspektywie osadza nie tylko swoją pracę badawczą nad procesami migracji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców (projekt badawczy realizowany w ramach grantu  dla młodych naukowców), ale też swoje zainteresowanie kondycją współczesnego uniwersytetu.

Karolina Rzepecka – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych, asystentka w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki oraz psychologii w UG. Zainteresowania badawcze: genderowe aspekty pracy akademickiej, ścieżki karier kobiet i mężczyzn w uniwersytecie, jakość kształcenia w uniwersytecie, pedagogika emancypacyjna, uniwersytet jako miejsce kształtowania tożsamości. Pisze prace doktorską nt. motywacji podejmowania kierowniczych stanowisk w uczelniach wyższych. Uczestniczyła w międzynarodowych i uczelnianych projektach badawczych i rozwojowych. M.in.: Power Shifts and New Divisions in Society, Work and University (2010-2011) projekt badawczy GexCel przy Linkoping University, DICE Drama Improves Lisbon Key Competences in Education, Projekt wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim (2008-2011).

Kasia Suwada – socjolożka, doktorantka, tłumaczka, badaczka. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Obecnie jest doktorantką w Szkole Nauk Społecznych PAN i w swoim doktoracie zajmuje się problematyką ojcostwa w społeczeństwach współczesnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce gender studies, badań nad męskością i ojcostwem. Teoretyczne inspiracje czerpie z socjologii figuracyjnej Norberta Eliasa, któremu poświęciła swoją pracę magisterską. Nie może również uciec od wpływu, jaki wywarła na nią, podczas tłumaczenia książki Randalla Collinsa, koncepcja łańcuchów rytuałów interakcyjnych. Oprócz tego uczy studentów na WH AGH i bada „młodych emerytów”. W NOU angażuje się z nadzieją, że wspólnie uda nam się coś zmienić.

Piotr Szenajch – socjolog, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, absolwent ISNS UW. W swoich badaniach stara się prześledzić w jaki sposób pojęcia z oświeceniowo-romantycznego języka refleksji nad sztuką (takie jak geniusz, talent, polot, dar) wpłynęły na kształtowanie się późnonowoczesnego indywidualizmu; genealogiczną krytykę potocznego myślenia o ludzkich zdolnościach i osiągnięciach próbuje skonfrontować z biograficznym doświadczeniem współczesnych artystów. Interesuje się także: nowymi ruchami społecznymi, sztuką krytyczną, socjologią edukacji, metodologią badań społecznych, socjologią refleksyjną Pierre’a Bourdieu. Laureat pierwszego konkursu grantowego „Preludium” NCN i wyróżnienia w konkursie im. J. J. Lipskiego na najlepsze prace magisterskie z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Współzałożyciel inicjatywy Nowe Otwarcie Uniwersytetu.

Anna Szołucha – doktorantka, zajmuje się badaniem procesów decyzyjnych we współczesnych ruchach alterglobalistycznych za pomocą partycypacyjnego badania w działaniu (participatory action research). Jej teoretyczne zainteresowania obejmują lacanowską psychoanalizę oraz poststrukturalistyczną filozofię polityczną. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji. Doktorantka w Szkole Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Obecnie też asystentka na Wydziale Socjologii w National University of Ireland w Maynooth. Ania jest współzałożycielką inicjatywy Nowe Otwarcie Uniwersytetu. Jest też członkinią periodyku „Interface”– międzynarodowego periodyku dla i o ruchach społecznych – oraz redaktorką International Graduate Journal „The Space”. Jest również członkinią Europejskiej Sieci Badań nad Ruchami Społecznymi w CES przy Columbia University.

Sylwia Urbańskadoktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za obronioną w 2011 roku pracę doktorską Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet zdobyła I Nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanym przez IPiSS.

Izabela Wagner – doktor socjologii, specjalistka socjologii pracy; prowadzi badania etnograficzne w międzynarodowych laboratoriach life-science (we Francji, Polsce, USA) skupiając się na poznawaniu tajników karier członków elit naukowych i artystycznych, analizując międzynarodową kulturę zawodów artystycznych i pracowników nauki; interesuje się historią i socjologią nauki. Autorka książki Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych (Scholar, 2011).

Magdalena Zatorska – doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Instytutu Filozofii UW. Od 2004 roku prowadzi badania etnograficzne na teranach Ukrainy oraz Polski. Realizowany przez nią projekt doktoratu dotyczy relacji polsko-żydowskich i ukraińsko-żydowskich w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich na tereny Polski i Ukrainy. Członkini zespołu badawczego Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem, utworzonego przy IEiAK UW, redaktorka pisma antropologicznego „(op.cit.,)”, członkini zespołu projektu „Cyfrowa Etnografia”, realizowanego przez Polski Instytut Antropologii. Zainteresowania badawcze: antropologia polityczna, etyka w nauce, metodologia nauk społecznych, antropologia religii i antropologia medycyny.

Małgorzata Zielińska – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Mendel na temat uczenia się dorosłych Polaków na Islandii w kontekście pedagogiki miejsca. Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki (2006) oraz skandynawistyki (2008), gościnnie studiowała również na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja), Uniwersytecie w Kopenhadze, w Szkole Pedagogicznej w Hjørring (Dania) oraz na Uniwersytecie Islandzkim. Jedna z założycielek studenckiego koła naukowego Na Styku oraz doktoranckiego koła Na Styku. Współredaktorka książki Education at the Junction of Cultures (2008) oraz Oblicza biedy we współczesnej Polsce (2011), a także autorka tekstów i programów fakultetów na temat migracji, miejsca oraz ruchów społecznych.

STOWARZYSZENIE

W roku 2012 zostało powołane do życia stowarzyszenie Inicjatywa Badawcza „Nowe Otwarcie Uniwersytetu”.

Statut stowarzyszenia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s